Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia "In Laetitia"

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie „In Laetitia”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska. 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Warszawa 
4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków. 
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 
7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, ofiarności publicznej, spadków, zapisów i dochodów z majątku stowarzyszenia. 
8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9. Cele stowarzyszenia to: 
 1. Krzewienie kultury muzycznej
 2. Animowanie przedsięwzięć kulturalnych
 3. Promowanie twórczości kompozytorów polskich i zagranicznych
 4. Edukację muzyczną dzieci, młodzieży i starszych 
10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną: 
 1. Organizację koncertów, festiwali i konkursów muzyki polskiej i zagranicznej
 2. Organizację muzycznych zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i starszych
 3. Prowadzenie zespołów muzycznych (wokalnych i instrumentalnych)
 4. Promocję kultury i sztuki polskiej i zagranicznej. 
12. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 
13. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą podczas najbliższych obrad następujących po złożeniu deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. 
14. Członek ma prawo: 
 1. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia
 2. przedstawiać inicjatywy i pomysły zgodne z celami Stowarzyszenia 
15. Członek obowiązany jest do: 
 1. dbania o dobre imię stowarzyszenia
 2. godnego reprezentowania stowarzyszenia
 3. terminowego opłacania składek członkowskich 
16. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
 1. śmierci członka
 2. złożenia rezygnacji z członkostwa
 3. uchwały Zebrania Członków z powodu
  a) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,
  b) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
  c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
  d) nieopłacenia 6 kolejnych składek członkowskich. 
17. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 5 osób. 
18. Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. 
19. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 
20. Zebranie Członków minimum dwa razu w roku zwołuje Przedstawiciel Stowarzyszenia lub połowa członków Stowarzyszenia. 
21. Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 2 lata. Przedstawiciel Stowarzyszenia może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ¾ członków. 
22. Do zakresu działania Przedstawiciela Stowarzyszenia należy: 
 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia
 2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 3. Zwoływanie Zebrania Członków 
23. Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności ¾ osób może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia. 
24. Zmiana regulaminu Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków. 
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

6 listopada 2016 r.
(c)2017, All Rights Reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem