Status

Statut Stowarzyszenia "In Laetitia"

Statut Stowarzyszenia „In Laetitia” 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie „In Laetitia”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego. 
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 5 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 7 

Cele stowarzyszenia to: 
1. Krzewienie kultury muzycznej 
2. Animowanie przedsięwzięć kulturalnych 
3. Promowanie twórczości kompozytorów polskich i zagranicznych 
4. Edukację muzyczną dzieci, młodzieży i starszych 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizację koncertów, festiwali i konkursów muzyki polskiej i zagranicznej 
2. Organizację muzycznych zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i starszych 
3. Prowadzenie zespołów muzycznych (wokalnych i instrumentalnych) 
4. Promocję kultury i sztuki polskiej i zagranicznej. 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie posiada członków: 
   a. zwyczajnych, 
   b. wspierających, 
   c. honorowych. 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

§ 11 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji 

§ 12 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 14 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
d. regularnego opłacania składek. 

§ 15 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 16 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
   a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, 
   b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
   c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
   d. wykluczenia przez Zarząd: 
       I. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku, 
       II. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 
       III. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku. 
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 
a. Walne Zebranie Członków, 
b. Zarząd, 
c. Komisja Rewizyjna. 

§ 18 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

§ 19 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§ 20 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

Walne Zebranie Członków 

§ 21 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
   a. z własnej inicjatywy, 
   b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 
   c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 22 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
b. uchwalanie zmian statutu, 
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego. 

Zarząd 

§ 23 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z od 2 do 3, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu. 
3. Członkowie zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy: 
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
g. zwoływanie Walnego Zebrania, 
h. ustalanie wysokości składek członkowskich. 

Komisja Rewizyjna 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

§ 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu, 
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określnym terminie 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§ 27 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 
   a. składki członkowskie, 
   b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 
   c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 
   d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności gospodarczej. 
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

§28 

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Stowarzyszenie w następującym zakresie: 
1. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z 
2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z 
3. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z 
4. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z 
5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z 
6. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z 
7. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z 
8. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z 

Sposób reprezentacji 

§ 29 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest każdy z członków zarządu samodzielnie. 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 30 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 31 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 15 lutego 2019 r. 


(c)2017, All Rights Reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem